Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím.
Souhlasím
Zboží bylo vloženo do košiku

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení zaměstnanci, klienti (členové klubu), obchodní partneři, návštěvníci klubu,

dovolujeme si Vás prostřednictvím tohoto materiálu informovat, v jakém rozsahu, jakými způsoby a dle jakých principů společnost Sun City s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje. tj. jaké jsou zásady zpracování osobních údajů společnosti Sun City s.r.o., IČO 26000768, se sídlem Bratranců Veverkových 396, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C, vložka 19296 (dále jako „správce, „společnost“ nebo „Sun City“).

Sun City prostřednictvím těchto zásad plní své povinnosti, vyplývající pro ni z nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů (dále jako „nařízení GDPR“).

1. Výklady některých základních pojmů

2. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Sun City s.r.o., IČO 26000768, se sídlem Bratranců Veverkových 396, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C, vložka 19296.

3. Kontaktní adresa správce

Sun City s.r.o., IČO 26000768, se sídlem Bratranců veverkových 396, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,
e-mail: info@suncity.cz, webové stránky Sun City: http://www.suncity.cz, sekce Ochrana osobních údajů.

4. Právní důvody zpracování

Sun City osobní údaje zpracovává vždy a výhradně pouze na základě některého z těchto právních důvodů (právních titulů):

Pouze zpracování, prováděného na základě jednoho z výše uvedených právních důvodů, je zákonné a v souladu s nařízením GDPR.

5. Zpracovávané osobní údaje společností Sun City

Společnosti Sun City zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, obchodních partnerů, svých klientů (členů klubu Sun City) a případných návštěvníků klubu.

5.1 Zaměstnanci:

Zpracovávané osobní údaje:

Účely zpracování:

Právní tituly:

5.2 Klienti (členové klubu):

Zpracovávané osobní údaje:

Účely zpracování:

Právní tituly:

5.3 Obchodní partneři – fyzické osoby podnikatelé:

Zpracovávané osobní údaje:

Účely zpracování:

Právní tituly:

5.4 Návštěvy klubu:

Zpracovávané osobní údaje:

Účely zpracování:

Právní tituly:

Společnost Sun City nepředává osobních do ostatních členských států Evropské unie, ani do jakýchkoliv jiných států mimo Evropskou unii.

7. Sdílení zpracovávaných osobních údajů

Sun City osobní údaje subjektu údajů sdílí s jinými správci osobních údajů pouze v případě, že na základě právního předpisu mají stanovenu povinnost či jsou k tomu oprávněni nebo pokud k tomuto úkonu subjekt údajů udělil písemný souhlas.

7.1 Zákonná povinnost poskytovat osobní údaje

Zákonná povinnost poskytování osobních údajů se vztahuje především na tyto subjekty:

7.2 Třetí osoby, kterým jsou osobní údaje poskytovány

Sun City využívá externí poskytovatele služeb, kteří zajišťují zejména účetnictví, výkaznictví, správu pohledávek, marketing a propagaci, IT. Aby tyto subjekty mohli plnit své účely a povinnosti, musí být jim být od Sun City předány určité osobní údaje zaměstnanců, klientů (členů klubu), obchodních partnerů či návštěv.

Výše uvedené subjekty jsou vždy Sun City prověřeni a poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů zaměstnanců, klientů (členů klubu), obchodních partnerů či návštěv. Se všemi těmito poskytovateli Sun City uzavřela písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se poskytovatelé zavázali k ochraně osobních údajů a dodržování standardů Sun City pro zabezpečení osobních údajů. Jednotlivé právní normy stanoví, za jakých podmínek mohou tyto osoby žádat poskytnutí údajů a v jakém rozsahu.

7.3 Právní vztah se zpracovateli osobních údajů

Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není souhlas subjektu údajů vyžadován. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, jsou smluvně (tzv. smlouvou o zpracování) zavázány tyto údaje náležitě chránit.

S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro Sun City mohl dostat do role zpracovatele osobních údajů, které Sun City jakožto správce spravuje, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji subjektu údajů oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.

Zároveň je subjekt, vystupující v roli zpracovatele osobních údajů pro Sun City, povinen osobním údajům poskytovat stejnou ochranu, jako Sun City.

8. Zabezpečení zpracovávaných osobních údajů

Sun City dlouhodobě vyvíjí maximální možné úsilí k zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti jí zpracovaných osobních údajů. Sun City zavedla a nadále udržuje a zdokonaluje vhodná technická, bezpečnostní a organizační opatření ti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů.

Přístup k osobním údajům mají pouze individuálně určené osoby, které jsou řádně proškoleny v oblasti problematiky zpracování a ochrany osobních údajů, a které jsou vázány zákonnou či smluvní mlčenlivostí.

9. Doba uložení zpracovávaných osobních údajů

Doba uchovávání (zpracování) osobních údajů v Sun City se vztahuje k jednotlivým účelům zpracování a vyplývá ze zákonných povinností, smluvních vztahů, oprávněného zájmu, vědeckovýzkumné činnosti nebo uděleného souhlasu. Sun City vychází z těchto právních pramenů:

Osobní údaje, které Sun City zpracovává na základě souhlasu subjektu pro stanovený účel, jsou zpracovávány po dobu, po kterou je souhlas platný, resp. do jeho odvolání.

V souladu se zásadou minimalizace dat je záměrem Sun City zpracovávat pouze ty osobní údaje, které Sun City nezbytně potřebuje pro daný účel a jejich uchovávání je nastaveno tak, aby byly ponechány po nezbytně nutnou dobu k zajištění zájmů subjektu údajů nebo ochrany jeho práv či práv na ochranu zájmů Sun City. Jakmile daná doba uplyne nebo pozbyly důvody uchování, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

10. Provozování kamerového systému

Sun City ve svých prostorách neprovozuje kamerový systém se záznamem.

Bude-li kamerový systém se zázname zaveden, budou místa snímaná kamerovým systémem se záznamem vždy označena piktogramem kamery s textem o provádění kamerového záznamu se záznamem, včetně kontaktu na Sun City jakožto správce osobních údajů a telefonního kontaktu na další informace.

V případě zavedení kamerového systému se záznamem, bude zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových záznamů v Sun City prováděno výhradně za účelem ochrany života a zdraví zaměstnanců Sun City, klientů (členů klubu), obchodních partnerů, včetně případných třetích osob, a dále za účelem ochrany majetku Sun City a jejich zaměstnanců, včetně případných třetích osob.

11. Práva vyplývající z nařízení GDPR

Zaměstnanců, klientům (členům klubu) a obchodním partnerům (fyzickým osobám podnikatelům) Sun City náležejí ve smyslu ustanovení článků 12 až 21 nařízení GDPR níže uvedená práva. Pokud kterýkoliv z výše uvedených tato práva vůči Sun City uplatní, je Sun City povinna subjektem údajů uplatněná práva realizovat. Jedná se o tato práva:

11.1 Právo na informace

Základní právo subjektu údajů, naplňující zásadu transparentnosti zpracování osobních údajů, které subjektu údajů zaručuje řádnou informovanost o zpracování jeho osobních údajů.

11.2 Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od Sun City potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

11.3 Právo na opravu a doplnění

Subjekt údajů má právo na to, aby Sun City bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Pokud Sun City tuto žádost subjektu údajů obdrží, je povinna vyvinout adekvátní činnost, aby žádost prověřila a případně toto právo vykonala ve formě opravy či doplnění.

Sun City není povinna aktivně vyhledávat nepřesné osobní údaje subjektu údajů.

11.4 Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce (Sun City) bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají a správce (Sun City) má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

11.5 Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce (Sun City) omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

Omezením zpracování se rozumí označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu. Podstatným znakem omezení zpracování je dočasnost tohoto opatření (tím se liší od likvidace osobních údajů).

Příkladem uplatnění tohoto práva je situace, kdy z důvodu nepřesného zadání e-mailové adresy jsou např. výpisy o používání služby zasílány jiné osobě a tato osoba namítá nepřesnost osobních údajů (e-mailové adresy). Správce je povinen do doby, než se nepřesnost odstraní, omezit zpracování nepřesné e-mailové adresy a nezasílat nesprávnému příjemci údaje jiné fyzické osoby.

11.6 Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci (Sun City), ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. CSV, XML, JSON, ZIP, apod.) a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce (Sun City), kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil. Toto právo subjektu údajů lze realizovat pouze za kumulativního splnění 2 podmínek:

11.7 Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, avšak jedině pokud je zpracování osobních údajů založeno na základě článku 6 odst. 1 nařízení GDPR:

Správce (Sun City) osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

11.8 Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů právo kdykoliv odvolat správci (Sun City) udělený souhlas se zpracováním jeho osobních údajů. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, tj. nemá retroaktivní účinky.

V případě uplatnění tohoto práva je správce (Sun City) povinen od okamžiku přijetí odvolání souhlasu okamžitě přestat se zpracováním těch osobních údajů subjektu údajů, které na základě takového souhlasu dosud zpracovával.

11.9 Právo podat stížnost

Bude-li se subjekt údajů domnívat, že zpracováváním jeho osobních údajů v Sun City dochází k porušení nařízení GDPR, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz, e-mail posta@uoou.cz, telefon +420 234 665 111 (Ústředna), případně u dozorového úřadu jiného členského státu.

Subjekt údajů může stížnost podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště nebo místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V podobnostech viz webové stránky dozorového úřadu.

Na výše uvedená práva je Sun City povinna reagovat ve lhůtě do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech je možné tuto lhůtu prodloužit, vždy však za neprodleného informování subjektu údajů.

Žádost může subjekt údajů podat jedním z těchto způsobů:

12. Závěrečná ustanovení

Tyto zásady zpracování osobních údajů společnosti Sun City s.r.o. jsou platné a účinné ke dni 25. 5. 2018.

za Sun City s.r.o.
Michal Kárych, jednatel

SunCity velkoobchod
SunCity Fitness
SunCity Solária
Kadeřnictví SunCity
SunCity E-shop
O Suncity